Biztosítási esemény bejelentésével kapcsolatos információk:

 

A biztosítási eseményt – annak bekövetkeztétől számított – 8 munkanapon belül kell írásban a Takaréknál bejelenteni. Részletekről a biztosítás szerződési feltételeiből tájékozódhat. A Takarék ügyintéző segít a kárbejelentő kitöltésében, illetve a biztosítási feltételekben meghatározott dokumentumok összeállításában. A kárbejelenőt és a mellékelt dokumentumokat a Takarék továbbítja a biztosítónak.

 

1. A biztosítás tartama alatt bekövetkezett haláleseteket a "Haláleseti kárbejelentő" című nyomtatványon kell bejelenteni, termékenként az alábbiak szerint:

2. A Biztosított elhalálozása esetén az egyéni- és csoportos biztosításokra vonatkozóan egyaránt mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:

 • kárbejelentő nyomtatvány,
 • halotti anyakönyvi kivonat, boncolási jegyzőkönyv,
 • halottvizsgálati bizonyítvány,
 • az elhunytat utolsóként kezelő orvostól származó részletes orvosi bizonyítvány, vagy – ha ilyen kezelésre nem került sor – más olyan orvosi vagy hatósági bizonyítvány, mely tartalmazza a halál okát, valamint a Biztosított halálát okozó betegség kezdetének időpontját és lefolyását, illetőleg a halál körülményeit,
 • háziorvosi igazolás, mely tartalmazza a halált okozó betegségek diagnosztizálásának pontos időpontját,
 • külföldön bekövetkezett halál esetén a külföldi hatóság által kiállított hiteles irat hitelesített magyar fordítása,
 • hatósági (szabálysértési vagy büntető) eljárás indulása esetén az eljárást lezáró határozat, ezen határozat rendelkezésére állásának hiánya azonban a biztosító szolgáltatásának esedékessé válását nem érinti.
 • utolsó díjfizetést igazoló bizonylat (kétség esetén), 
 • LBH termék és csoportos biztosítások esetén
  • a haláleseti szolgáltatásra jogosult személy(ek) igazolására alkalmas iratok, amennyiben nem jelöltek Haláleseti Kedvezményezettet vagy érvénytelen a Haláleseti Kedvezményezett jelölése,
   • jogerős hagyatékátadó végzés/öröklési bizonyítvány,
   • jogerős gyámhatósági határozat,
  • a Haláleseti Kedvezményezett személyazonosságának igazolására alkalmas iratok:
   • személyazonosító igazolvány (az érvényességet igazoló rész is) és
   • lakcímkártya
  • Haláleseti Kedvezményezett sajátkezű aláírással ellátott nyilatkozata a kifizetésre vonatkozóan.
 • A biztosító szolgáltatásának feltétele lehet, hogy a Kedvezményezett, amennyiben a mindenkori hatályos jogszabályok lehetővé teszik:
  • mentse fel az érintett orvosokat, az egészségügyi intézményeket és hatóságokat titoktartási kötelezettségük alól a biztosítóval szemben, annak érdekében, hogy a biztosító a biztosítási eseménnyel összefüggő információkat az orvosoktól, egészségügyi intézményektől, hatóságoktól – akik, illetve amelyek a Biztosítottat kezelték, vizsgálták – a kért felvilágosításokat, orvosi jelentéseket és dokumentumokat beszerezze, 
  • illetve járuljon hozzá, hogy a Biztosított tisztázatlan halála esetén a holttestet a biztosító megvizsgáltassa, szükség szerint a boncolását és exhumálását elvégeztesse.

3. Az egyéni biztosítások haláleseti kárbejelentőjéhez az 1. pontban meghatározottakon túl csatolni kell:

 • biztosítási kötvény eredeti ügyfélpéldánya,
 • a Takarék igazolása a halál napján fennálló tartozásról, az elhalálozás naptári évére vonatkozó teljes hitelkarton másolata.

4. A csoportos élet- és balesetbiztosítások esetében az 1. pontban meghatározottakon túl csatolni kell:

 • Biztosítotti Nyilatkozat,
 • Takarék által készített csoportlétszám igazolás.

5. Baleset, keresőképtelenség vagy munkaképesség-változás biztosítási eseményt a Balesetbiztosítási kárbejelentő csoportos biztosításokhoz nyomtatványon kell bejelenteni, a fejlécben megjelölve a terméket. A kitöltést a Kitöltési útmutató a "Balesetbiztosítási kárbejelentő csoportos biztosításokhoz” c. nyomtatvány segíti. A kárbejelentővel együtt az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

 • „kórházi ápolást igénylő baleseti sérülés esetén a kórházi zárójelentés másolata,
 • csonttörést, csontrepedést igazoló lelet másolata,
 • keresőképtelenségi igazolás másolata (diagnózis megjelölésével),
 • a munkaképesség-változás esetén az illetékes kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve (vagy annak törvényes utódja) által hozott határozat, mely tartalmazza a komplex minősítés eredményét a munkaképesség fokának meghatározását, valamint a társadalombiztosítási ellátás mértékét.

A biztosító a kár elbírálásához szükséges utolsó irat beérkezésétől számított 15 napon belül rendezi a kárt.